Termeni și condiții


Condiții generale pentru utilizarea website-ului www.startcredit.md

Toate informațiile descrise în acest website sunt proprietatea O.C.N. “StartCredit” S.R.L., organizație de creditare nebancară specializată în acordarea creditelor nebancare, cu sediul în mun. Chișinău, Bd. Constantin Negruzzi 6, înregistrată la Agenția Serviciilor Publice Departamentul Înregistrare și Licențiere a Unităților de Drept cu numărul de identificare și cod fiscal 1019600017777, în Registrul Organizațiilor de Creditare Nebancară Autorizate ținut de către Comisia Națională a Pieței Financiare sub numărul d/o 141, operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.0002407.

Proprietarul își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al O.C.N. “StartCredit” S.R.L

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea O.C.N. “StartCredit” S.R.L., dă dreptul O.C.N. “StartCredit” S.R.L. de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

O.C.N. “StartCredit” S.R.L. își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. O.C.N. “StartCredit” S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Orice persoană care dorește să beneficieze de produsele prezentate în website este rugată să contacteze echipa StartCredit, la unul din telefoanele de contact +(373)78 782 782; +(373)76 782 782; +(373)78 399 399, pentru a se informa suplimentar asupra condițiilor contractuale, taxelor și comisioanelor aferente.

Prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de StartCredit.

StartCredit va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepța informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011, împrumutatul dispune de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectelor datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și accesul la justiție.Încheierea contractului de credit nebancar

Prin intermediul paginii web www.startcredit.md pot fi încheiate contracte de credit nebancar semnate cu semnătură electronică în modul descris mai sus (Capitolul Înregistrare pe website), iar Părțile își exprimă acordul privind recunoașterea documentelor electronice semnate prin mijloace de comunicare la distanță ca fiind echivalente documentelor pe suport de hârtie semnate cu semnătura olografă în relaţiile contractuale dintre Părţi fiind opozabile terţilor.

Informaţia în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată şi/sau transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice se consideră semnată electronic după introducerea codului numeric unic transmis de către StartCredit prin SMS la numărul Clientului.

Codul numeric unic este introdus de către Client în Contul personal pe pagina web a StartCredit.

Clientul poate actualiza informația referitoare la creditul nebancar prin intermediul Contului Personal, având posibilitate să încarce documente identificate de către StartCredit cu privire la credit nebancar. Clientul are dreptul de a efectua și alte acțiuni specificate pe pagina web prin intermediul Contului Personal, inclusiv, dar fără a se limita la recepționarea informației referitoare la Contractul de credit nebancar, plățile efectuate, istoria creditară și luarea la cunoștință a informației referitoare la schimbul de informații între Părți în scopul contractării.

Părțile se obligă să nu dezvăluie persoanelor terțe nici o informație apărută în legătură cu Contractul de credit nebancar, cu excepția cazurilor specificate de legislația Republicii Moldova.Informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

O.C.N. “StartCredit” S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.133 din 8 iulie 2011 “Privind protecția datelor cu caracter personal” și este înscrisă în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr:0002407.

Prelucrarea datelor cu caracter personal — orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Prin “date cu caracter personal” se înțelege orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

De regulă, StartCredit primește aceste informații atunci când solicitanții completează formularele pe pagina web, cererile de finanțare pe hârtie sau expediază informații la e-mail, chat sau în cadrul discuțiilor la telefon.


Scopul prelucrării datelor personale:

StartCredit prelucrează datele cu caracter personal în vederea analizei solicitărilor de credite nebancare, stabilirea bonității solicitanților de credite nebancare, pentru încheierea și executarea contractelor de credit nebancar, de gaj, de fidejusiune și pentru colectarea debitelor/recuperarea creanțelor, prevenirea spălării banilor și combaterea terorismului, constituirea unei baze de date interne și utilizarea ei conform legii.

Datele cu Caracter personal sunt colectate și prelucrate în strictă conformitate cu prevederile legale și pot fi transmise către terți doar în baza consimțământului subiectului datelor personale, sau la solicitarea autorităților împuternicite prin lege care nu necesită consimțământul subiectului de date cu caracter personal (ex.: autorități judecătorești, poliție, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, etc.).

Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal nu va depăși perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate. Ulterior, după încheierea operațiunilor de prelucrare, StartCredit va arhiva aceste date pentru perioada de timp prevăzută de legislația în vigoare.

Orice persoană care accesează site-ul www.startcredit.md și care oferă date cu caracter personal își manifestă acordul în mod expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.Înregistrarea pe website www.startcredit.md

Clientul își crează propriul Cont prin accesarea paginii web: www.startcredit.md introducând date personale și va preciza înregistrarea și crearea Contului prin bifarea rubricilor care explică că acesta:

• își dă consimțământul său la prelucrarea de către OCN StartCredit SRL a datelor sale cu caracter personal;

• a luat cunoștință cu ”Termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.startcredit.md ”;

• își dă acordul cu privire la furnizarea informației către Birourile de Credit.

Pentru identificarea Clientului și confirmarea datelor cu caracter personal introduce, OCN StartCreit SRL va transmite la numărul de mobil al Clientului prin SMS un cod ce va servi în calitate de semnătură electronică a Clientului la introducerea acestuia pe pagina web.

Activitățile Clientului care sunt realizate prin intermediul Contului de pe pagina web după introducerea adresei de e-mail/numărului de telefon și parolei de Cont a Clientului, sunt confirmate prin introducerea de către acesta a codului transmis prin SMS în calitate de semnătură electronică. Toate cererile, aprobările, notificările, modificările la Contract, precum și orice alte documente aprobate sau prezentate de Client prin intermediul Contului de pe pagina web după introducerea codului transmis prin SMS, se consideră obligatorii pentru Părți și echivalente cu documentele încheiate în scris. Mijloacele de program necesare a fi utilizate de către StartCredit la prestarea serviciilor de credit nebancar destinate a fi utilizate pentru obţinerea din partea Clientului a creditului nebancar reprezintă un produs asociat semnăturilor electronice. Semnătura electronică a Clientului reprezintă datele în formă electronică necesare a fi completate sau anexate, care sânt ataşate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sânt utilizate ca metodă de autentificare. StartCredit dispune de arhivă electronică securizată constituită dintr-un depozit structurat de documente electronice, care asigură confidenţialitatea, nonrepudierea şi integritatea acestora şi care garantează valoarea probantă în timp a documentelor electronice.

În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de către Client sunt inexacte sau neconforme cu cele furnizate de autoritațile în drept, administratorii paginii web își rezervă dreptul de a suspenda sau a șterge Contul Clientului în cauză și de a refuza încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor oferite pe pagina web.

Clientul este singur responsabil pentru informațiile furnizate prin contul de acces creat și totodată este singur responsabil pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la conținut așa cum este definit și protejat prin lege. Astfel accesul de a folosi pagina web www.startcredit.md poate înceta fără o notificare prealabilă dacă clientul încalcă termenii de utilizare enumerați mai sus.

Înregistrarea de către Client pe pagina web a StartCredit nu presupune în mod obligatoriu recepționarea sumei creditului nebancar în conformitate cu Contractul și Termenii și condițiile generale de utilizare a paginii web.

Regulamentele și procedurile Start Credit

Feedback